Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2012

olaewa
Muzyka zagłusza rzeczywistość - dlatego tak bardzo ją kochamy.
— only one true love, only one, the best one!
Reposted fromzabka zabka viasummerwine summerwine
olaewa
3476 65a6 500
Ben Howard <3

August 31 2012

olaewa
Play fullscreen
   We are the reckless,
We are the wild youth
Chasing visions of our futures
olaewa
olaewa
8768 6dcd
Reposted frompapercut papercut viaskins skins
olaewa
7827 8a4e
Reposted fromkaryyna karyyna viainsanedreamer insanedreamer
olaewa
olaewa
olaewa
3602 b00f
Reposted fromkornea kornea viainsanedreamer insanedreamer
olaewa
6860 6f11
Reposted fromzoja zoja viainsanedreamer insanedreamer
olaewa
Wiesz, nie ma miłości - jest tylko chemia.
— ♥HuczuHucz
Reposted frommefir mefir
olaewa
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— 'Apogryf' Jerzy Sosnowski
olaewa
olaewa
Reposted fromperfectguy perfectguy viailoveyou iloveyou
olaewa
0968 87bf
Reposted frommisswindy misswindy viainsanedreamer insanedreamer
olaewa
7807 d6b6
olaewa
1533 b461
Reposted frometerycznie eterycznie viaBloodMoon BloodMoon
olaewa
3701 eeee
Reposted fromwhateveer whateveer viaStupidfucker Stupidfucker
olaewa
Podłoga stała się moją ostoją, a myśl o tym, że już na niej leżę i dalej spaść nie mogę, stanowiła wielką pociechę.
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
olaewa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl